• Ana Sayfa » Forumlar » Peygamberler Tarihi » Hz Adem Aleyhisselam'ın Yaratılışı
 • 9 Ocak 2020 | 22:53:58

  Âdem Aleyhisselâm'ın Yaratılışı

  Yüce Allah; Âdem Aleyhisselâmı yaratmak istediği zaman[1], yere: "Ben, sen­den bir halk yaratacağım ki, onlardan, bana itaat edenler de olacak, onlardan, bana isyan edenler de olacaktır.

  Onlardan, bana itaat eden kimseyi, Cennet'e koyacağım.

  Bana isyan eden kimseyi ise, Cehennem'e sokacağım!" diye Vahy etti. Sonra da[2], Cebrail Aleyhisselâmı, yerden[3], bir avuç toprak[4], çamur getirmesi için, gönderdi.

  Yer, Cebrail Aleyhisselâma:

  "Ben, senin, benden bir şey eksiltmenden, beni, yaramaz hale getirmenden, Allah'a sığınırım![5]

  Ben, senin, beni eksiltmeni, istemiyorum!

  Çünki, Allah, benden bir halk yaratacak, bu halk ta, Allah'a âsi olacak.

  Allah, onlardan dolayı, beni, bir ceza ile cezalandırır!" dedi.[6]

  Bunun üzerine, Cebrail Aleyhisselâm, ondan, bir şey almaksızın[7] geri döndü.

  "Yâ Rabb! Yer, sana sığınınca, onu, sığındırdım.[8]

  Onun üzerinde durmayı, kendisini zorlamayı uygun görmedim." dedi.[9]

  Yüce Allah, bundan sonra, Mikâil Aleyhisselâmı gönderdi.[10]

  Yer, Ona da, Cebrail Aleyhisselâma söylediği gibi söyledi.[11]

  Onun yapacağı şeyden dolayı da, Allah'a sığındı.

  Mikâil Aleyhisselâm da, onu, sığındırdı.[12]

  Yer, böyle, kendisinden bir şey alınmasından. Allah'a sığınınca[13], Mikâil Aley­hisselâm. ondan bir şey almaksızın[14] dönüp Yüce Allah'a, Cebrail Aleyhisselâ-mın söylediği gibi söyledi. Bunun üzerine. Yüce Allan, yere, Ölüm Meleğini gönderdi.[15]

  Yer. yine. kendisinden alacağı şeyden dolayı[16], Allah'a sığınınca[17], ölüm me­leği: "Ben de. Allah'ın emrini, yerine getirmemiş olarak dönmemden Allah'a sı­ğınırım!" dedi.[18]

  Yer yüzünden alacağını aldı ve tek yerden almadı.[19] Kırmızı, beyaz ve siyah topraktan aldı.[20] ve karıştırdı.[21] Böyle, yer yüzünden alınan topraktan yaratılmış olduğu için, Âdem Aleyhisse­lâma "Âdem" ismi verilmiştir.[22]

  Yüce Allah, Âdem Aleyhisselâmı, yaratmağa başladığı zaman, Melekler[23]: "Allah[24], Yüce Rabb'ımız, varsın, istediğini yaratırsın.[25]

  Allah, bizden daha bilgili ve kendisi katında bizden daha şerefli bir halk ya­ratmaz![26]

  Biz muhakkak, o yaratılacak olandan daha bilgili ve ondan, daha şerefliyizdir!" diyerek[27], aralarında gizlice konuştular.[28]

  Yüce Allah; Âdem Aleyhisselâmın bedenini Cennet'te yaratarak onu, dilediği kadar, kendi halinde bıraktığı sırada, İblis, onun çevresinde dolaşmağa başlayıp çinin boş ve kendisine mâlik olamayacak bir biçimde yaratılmış olduğunu gördü ve anladı da[29] "Ben, bunu kolayca yenebilir, ona, üstün gelebilirim!" dedi.[30]

  Melekler, Âdem Aleyhisselâmın, Cennette yerde duran ruhsuz cesedini gör­dükleri zaman korktular.

  Onların arasında en çok korkan da, İblis (Şeytan) idi.

  iblis, cesedin yanından geçtikçe "Sen, muhakkak, büyük bir iş için yaratılmış-sındır!" derdi.[31]'Ayağıyla, ona vurur ve vurdukça da, cesed, testi gibi ses çı­karırdı.

  "Her halde, sen, böyle testi gibi seslenmek için değilsin! Muhakkak yaratıldı­ğın şey içinsin![32] Eğer ben senin üzerine musallat kılınacak, sataştırılacak olur­sam, muhakkak seni, helak edeceğim!

  Eğer, sen, benim üzerime musallat kılınacak olursan, sana isyan edeceğim!"

  derdi.[33]

  İblis, Meleklere de; "Bu, size üstün tutulacak olursa, siz ne yaparsınız?" diye sordu.

  Melekler "Biz, Rabb'ımıza itaat ederiz!" dediler.

  İblis ise, içinden "Vallahi, bu, bana üstün tutulacak olursa, ona, isyan edece­ğim!" dedi.[34]

  Yüce Allah, Âdem Aleyhisselâma, Ruh üfürdüğü zaman, Ruh, Onun cesedi­nin baş tarafından girdi ve cesedin her yerinde eseri ve kan, meydana geldi.

  Âdem Aleyhisselâm, aksırınca, Melekler, Âdem Aleyhisselâma: "Elhamdü lil-iâh (Hamd olsun Allah'a!) de" dediler.

  Adem Aleyhisselâm da "Elhamdü lillâh!" dedi.[35]

  Başka rivayete göre: Âdem Aleyhisselâm, aksırınca, hamd etmesini, Ona, Yü­ce Allah ilham etti.[36]

  Âdem Aleyhisselâm da, Rabb'ına hamd etti.[37] "Elhamdü lillâhi Rabb'il'âle-•nîn = Rabb'ül'âlemîn olan Allah'a hamd olsun" dedi.[38]

  Yüce Allah da "Rabb'ın, sana rahmet etsin!" buyurdu.[39]

  Yüce Allah;

  "Ey Âdem! Ben, kim'im?" diye sordu.

  Âdem Aleyhisselâm:

  "Sen, senden başka ilâh bulunmayan Allah sın!" dedi.

  Yüce Allah:

  "Doğruyu söyledin!" buyurdu.[40]

  Kaynaklar : [1] İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.27.

  [2] Sa'lebî-Arâis s.26.

  [3] Taberî-Tarih c.1,s.45, Mes'ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.30,İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342, ibn.Esîr-Kâmil c.1,s.27, Ebülfida-elbidaye vennihaye c.1,s.85.

  [4] Sâlebî-Arâis s.26.

  [5] Taberî-Tarih c.1,s.45, Mes'ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.30, İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342, İbn.Esir-Kâmil c.1,s.27, Ebülfida-Elbidraye vennihaye c.1,s.85.

  [6] ibn.Asakir-Tarih C.2.S.342.

  [7] Mes'ûdi-Murucuzzeheb c.1,s.30, Sâlebî-Arais s.26,ibn.Esîr-Kâmil c.1,s.27

  [8] Taberî-Tarih c.1,s.45, Mes'udi-Murucuzzehebc.1,s.30,İbn.Asakir-Tarihc.2,s.342, İbn.Esîr-Kâmilc.1,s.27, Ebülfida-El-Bidaye vennihaye c.1,s.85.

  [9] Sâlebî-Arâis s.26.

  [10] Taberî-Tarih c.1,s.45, Mes'udi-Muruc. c.1,s.3O, ibn.Asakir-Ta. c.2,s.342,İbn.Esir-Kâmil c.1,s.27, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.86.

  [11] Mes'ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.3O, ibn.Asakir-Tarih c.2,s.342

  [12] Taberî-Tarih c.1,s.45, İbn.Esîr-kâmil c.1,s.27,Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.86

  [13] Salebi-Arâis s.26

  [14] Mes'ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.3O, Sâlebî-Arâis s.26

  [15] Taberî-Tarih c.1,s.45, Mes'ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.3O, Sâlebî-Arâis s.26, ibn.Asakir-Tarih c.1,s.342, Ibn.Esîr-Kâmil c.1,s.27, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.86

  [16] Sâlebî-Arâis s.26

  [17] Taberî-Tarih c.1,s.45, Mes'ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.3O, Sâlebî-Arâis s.26.İbn.Asakir-Tarih c.1,s.342, Ibn.Esîr-Elkâmil c.1,s.27, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.86

  [18] Taberî-Tarih c.1,s-45, Mes'udî-Muruc.c.l.s.3O, İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342,lbn.Esir-Kâmil c.1,s.27,Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.86

  [19] Taberî-Tarih c.1,s. 45-46, İbn.Asakir-Tarih c.2,s,342, Ibn.Eslr-Kâmil C.1.S.28, Ebültida-Elbidaye vennihaye C.1.S.86, Ibn.Sa^d-Tabakat d,s.26, Ahmed b.Hanbel-Müsned c.4,s.400, Ebu Davud-Sünen C.4.S.222, Tirmizi-Sünen c. 5, s. 204.

  [20] Taberi-Tarih d,s.46,Mes udı-Muruc, c.ı,s.3o, ibn.Asakır-lann c.2,s.342, Ibn.bsir-Kamil c.1,s.28, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.86.

  [21] Taberî-Tarih c.1,s.45, İbn.Asakir-Tarih c.2,s.342, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.28, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.l.s.86

  [22] İbn.Sa'd-Tabakat c.1,s.26, Taberî-Tarih c.1,s.46 Mes'udî-Muruc. c.1,s.3O, Ibn.asakir-Tarih c.2,s.341,343, Süheylî-Ravdulünüf c.1,s.82, Ebülfered ibn.Cevzi-Tabsıra c.1,s.14, ibn.Esîr-Kâmil c.1,s.28

  [23] Taberî-Tarih c.1, s.51, ibn.Asakir-Tarih c.2,s.348

  [24] ibn.Asakir-Tarih c.1,s.348

  [25] Taberî-Tarih c.1,s.51, ibn.Esir-Kâmil c.1,s.31

  [26] Taberî-Tarih c.1,s.51, jbn.Asakir-Tarih c.2,s.348-349

  [27] Taberî-Tarih c.1,s.51, İbn.Esîr-Kâmil C.1.S.31

  [28] Taberî-Tarih d, s.51.

  [29] İbn.Sa'd-Tabakat c.1,s.27, Ahmed b.Hanbel-Müsned c.3, s. 229.

  [30] Hâkim-Müstedrek c.2, s.542, Deylemî-Elfirdevs c.3, s. 422)

  [31] Heysemî-Mecmauzzevaid c.7,s.197

  [32] Taberî-Tarih c.1,s.47, Mes'ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.30-31, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.28

  [33] Taberî-Tarih c.1,s.47, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.28

  [34] Sâlebî-Arâis s.27.

  [35] Taberî-Ta.c.1,s.47-48, İbn.asakir-Ta.c.2.s.342, ibn.Esîr-kamil c.1,s.29, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.86.

  [36] Ibn.Sa'd-Tabakat c.1,s.31, İbn.Asakir-Ta.c.2,s.344, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.29, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.87

  [37] Ibn.Sa'd-Tabakat c.1,s.31

  [38] İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.29, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1, s.86

  [39] ibn.Sa'd-Tabakatc.1,s.31, Taberî-Tarih c.1,s.48, İbn.Asakir-Tarihc.2,s.342, İbn.Esîr-Kâmil c.1,s.29, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.1,s.86

  [40] ibn.Asakir-Tarih c.2,s.342.

  M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 1/29-32.  Yazar :Sevdali1
  Mesaj: 1000+  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group